Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

Disclaimer

Juridische informatie en privacybeleid.

Juridische bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Bbest vzw geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de manager van Bbest.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Bbest. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacy

Bbest registreert geen persoonlijke gegevens over de bezoekers van deze website, tenzij deze die u zelf opgeeft. In dit geval gebruikt Bbest de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft doorgegeven. Zij worden niet verder bewaard in andere databases, nog doorgegeven of verkocht.