Share knowledge and exchange experiences
to achieve and maintain excellent sustainable results.

People management

De knikkermethode

Geluk

Wie heeft een bepalende impact op het goed functioneren van de organisatie.

Vuur

De eerste taak van een leider

De antwoordvraag

De drang naar consensus werkt soms hinderlijk

De nieuwe functies van managers

Definitie van "DANK"

Richtlijnen voor empowerment

De knikkermethode

Medewerkers hebben nood aan oprechte waardering. In onze haast vergeten we dat vaak. Het negatieve hebben we snel gezien. Wanneer een medewerker een opdracht succesvol afrondt, vinden we dat normaal. Hoe bouw je een reflex op van waardering uiten ?

Je start met 5 knikkers in je linkerzak. Telkens je een medewerker feliciteert met een succes, verplaats je een knikker van je linker naar je rechterzak.

Doelstelling : ’s avonds zitten al je knikkers in je rechterzak.

Geluk

Een Chinees spreekwoord zegt : "Geluk is iemand om van te houden, iets om op te hopen en iets om te doen."

Werken bepaalt dus een stuk van je geluk.

  • Dat voel je als je je talenten kan inzetten en iets kan realiseren.
  • Dat voel je in de relaties met de collega's.
  • Dat voel je als je meewerkt aan een bedrijfsmissie met een maatschappelijke meerwaarde.

En voor je medewerkers geldt net hetzelfde.

Wie heeft een bepalende impact op het goed functioneren van de organisatie.

Directeurs en managers hebben de meest sterke impact op het goed functioneren van het bedrijf

Op uitzondering van :

  1. degene die het kopieerapparaat repareert.
  2. de dame aan de receptie die elke bezoeker positief stemt door een attent onthaal.
  3. de medewerker van de helpdesk die u depanneert als u er echt helemaal niet meer uitgeraakt.

Vuur

Om het beste uit iemand te halen, moet je hem niet het vuur aan de schenen leggen, maar het vuur in hem aanwakkeren.

De eerste taak van een leider: communiceren

  • Om motivatie en betrokkenheid te verhogen: communiceer de bedrijfsactualiteit en de bedrijfswaarden...
  • Om doelgerichtheid te bevorderen: vertaal de bedrijfsdoelstellingen naar de eigen werkplek, naar de individuele doelstellingen...
  • Om hokjesmentaliteit te doorbreken: situeer wat andere afdelingen doen en hoe zij aan dezelfde bedrijfsdoelstellingen bijdragen...
  • Om resultaatgerichtheid te bevorderen: praat over output, minder over de input.

De antwoordvraag

Stel je open en eerlijke communicatie op prijs, dan stel je beter neutrale vragen en geen vraag waar je eigen mening reeds in vervat zit.

Beladen : Vind je echt dat Paul zijn nieuwe job goed doet ?

Neutraal : Hoe denk je dat Paul het er van af brengt in zijn nieuwe job ?

De drang naar consensus werkt soms hinderlijk

"Laten we het vlug eens worden" waren de eerste woorden van de voorzitter.

Consensus bereiken over het voorstel van de voorzitter zonder dat anderen aan bod komen, is je reinste onzin ! Zo zondig je tegen elk gezond principe van teamwerk.

Als je kiest voor overleg, dan is dat omdat je hoopt dat de diversiteit aan meningen bevruchtend zal werken. De uitwisseling van ideeën dient dus bevorderd te worden.

Zoek verschillende mogelijke oplossingen en geniet dan van deze rijkdom... om consensus te verkrijgen rond het beste alternatief.

De nieuwe functies van managers

De 4 klassieke functies zijn plannen, organiseren, leidinggeven en toezicht houden.

Daarnaast zijn er de laatste decennia nieuwe functies naar voor gekomen. Deze zijn energie genereren, mensen mogelijkheden bieden, ondersteunen en communiceren.

Energie genereren

Succesvolle managers roepen bij hun mensen een beeld op van iets waarvoor ze willen werken : een visie. De visie is een toekomstbeeld voor je organisatie dat mensen inspireert en waar ze hun best voor willen doen.

Mensen mogelijkheden bieden

Echt goede managers stellen hun werknemers in staat echt goed werk te leveren. Zelfs de beste manager kan niet alles alleen doen. Effectief leidinggeven is het inzetten van alle betrokkenen voor een gemeenschappelijk doel. Als je je mensen geen verantwoordelijkheid geeft, verhoog je je eigen kans op stress en verhinder je dat je medewerkers hun grenzen verleggen en hun nek uitsteken om de klant uitstekende service te bieden.

Ondersteunen

Het is heel lang zo geweest dat het de taak was van managers om opdrachten te geven, te controleren en schuldigen aan te wijzen als opdrachten niet werden gerealiseerd. Een manager is geen waakhond meer. De manager van vandaag is bezig met het vormen van een werkomgeving die elke werknemer ondersteunt in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Het geheim om hierin te slagen ? Openheid. In een echt open omgeving durft iedereen zeggen waar hij mee zit.

Communiceren

Als je medewerkers niet voldoen aan je verwachtingen, vraag dan naar het waarom van het waarom van het waarom. De kans dat je op slechte communicatie van doelstellingen, onduidelijke verwachtingen, onvoldoende randinfo stuit is heel groot.

Definitie van "DANK"

DANK=een volkomen verwaarloosde vorm van beloning

Richtlijnen voor empowerment

Verwoord een duidelijke visie en doelstellingen :

• Door een beeld van een gewenste toekomst te schetsen.

• Door beeldende woorden en emotioneel taalgebruik te hanteren om die visie te beschrijven.

• Door specifieke doelen en strategieën te benoemen die tot die visie zullen voeren.

• Door SMART-doelstellingen vast te leggen.

SMART = specifiek, meetbaar, achievable (haalbaar), relevant, traceerbaar.

• Door de visie en de doelstellingen te koppelen aan persoonlijke waarden.

Bevorder een ervaring van persoonlijke deskundigheid :

• Door grote taken in stukken te delen en iemand te helpen één taak tegelijk te verrichten.

• Door mensen eerst bij eenvoudige taken en daarna bij moeilijke taken te betrekken.

• Door kleine successen die men realiseert te melden en te vieren.

• Door iemands taakverantwoordelijkheid stukje bij beetje te vergroten.

• Door iemand steeds meer verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen te geven.

Geef succesvolle voorbeelden van het gedrag dat je anderen wilt laten vertonen :

• Door succesvolle taakafronding te laten zien.

• Door te wijzen op andere mensen die dezelfde taak succesvol hebben afgerond.

• Door interactie met andere mensen die als rolmodel kunnen dienen tot stand te brengen.

• Door een coach of leraar voor iemand te vinden.

• Door een mentorband met iemand te scheppen.

Geef de noodzakelijke steun :

• Door te prijzen, aan te moedigen, goedkeuring uit te spreken en vertrouwen te geven wanneer mensen goed presteren.

• Door brieven of lovende memo's te sturen naar medewerkers en hun familieleden en collega's, ter erkenning van opzienbarende prestaties.

• Door regelmatig feedback aan je mensen te geven.

• Door informele sociale activiteiten te bevorderen om tussen mensen een band op te bouwen.

• Door minder nauwlettend toe te zien en meer tijd tussen verslaglegging over resultaten toe te staan.

• Door officiële en officieuze feestelijke en lovende bijeenkomsten te houden.

Zorg voor positieve opwinding :

• Door activiteiten te bevorderen die leiden tot het aangaan van vriendschappen.

• Door regelmatig luchtige boodschappen naar je mensen te sturen om het werkklimaat leuk en interessant te houden.

• Door de overtreffende trap te gebruiken wanneer je positieve feedback geeft.

• Door te benadrukken dat de belangrijke persoonlijke waarden van je medewerkers en de doelen van de organisatie met elkaar verenigbaar zijn.

• Door de invloed aan te geven die het eindresultaat heeft op de eindgebruiker.

• Door ontspannende elementen van het werk te bevorderen door de doelen te verduidelijken, effectieve systemen voor meting en feedback in te voeren, en ongewenst gedrag te benoemen.

Verstrek de informatie die de anderen nodig hebben om hun werk te kunnen doen :

• Door alle informatie die op het voltooien van het werk betrekking heeft te verschaffen.

• Door voortdurend de technische informatie en objectieve gegevens die op gezette tijden op je afkomen door te geven.

• Door de relevante informatie uit andere functies of afdelingen, waar anderen wellicht geen toegang toe hebben, door te geven.

• Door toegang te geven tot informatie of tot mensen met een hogere verantwoordelijkheid in de organisatie.

• Door toegang te geven tot informatie uit de eerste in plaats van uit de tweede hand.

• Door de gevolgen die de handelingen van je medewerkers op de klanten hebben te verduidelijken.

Verschaf de middelen die nodig zijn voor een succesvol volbrengen van een taak :

• Door trainings- en opleidingsfaciliteiten te bieden of informatie te verstrekken waar benodigde opleidingen verkregen kunnen worden.

• Door technische en administratieve steun te geven of informatie te verstrekken waar deze steun verkregen kan worden.

• Door de nodige tijd, ruimte of apparatuur ter beschikking te stellen of informatie te verstrekken waar deze verkregen kan worden.

• Door toegang tot de relevante informatienetwerken te verzekeren.

• Door medewerkers de mogelijkheid te geven, middelen vast te leggen waarmee zij hun einddoel kunnen bereiken.

Leg het verband tussen iemands werk en de gevolgen daarvan :

• Door hem / haar een kans te geven direct met klanten in contact te komen.

• Door hem / haar de bevoegdheid te geven problemen ter plekke op te lossen.

• Door hem / haar onmiddellijk ongecensureerde en directe feedback over de resultaten te geven.

• Door hem / haar de gelegenheid te bieden om een gehele taak af te ronden en aldus zin te geven aan deze taak.

• Door zowel de gevolgen als de directe resultaten te verduidelijken en te meten.

• Door een panoramisch overzicht van de situatie te geven i.p.v. een taak op te dragen.

Creëer vertrouwen :

• Door betrouwbaar en consistent jegens derden te zijn.

• Door in al je besluiten en oordelen eerlijk en evenwichtig te zijn.

• Door zorgzaamheid en persoonlijke belangstelling jegens anderen te tonen.

• Door open en eerlijk te communiceren.

• Door deskundigheid en expertise met betrekking tot de te realiseren doelen te tonen.